Giai đoạn phân tích: (Bước 2) Phân tích các bên liên quan

Giai đoạn phân tích: (Bước 2) Phân tích các bên liên quan

Sau khi đã xác định được vấn đề và mục tiêu một cách sơ bộ, bạn có thể tiến hành phân tích các bên liên quan (stakeholders). Công việc của bạn là xác định và tìm hiểu các tổ chức,...
read more