Hiều về tự do biểu đạt căn bản: (Phần 1) Tự do biểu đạt là gì?

Hiều về tự do biểu đạt căn bản: (Phần 1) Tự do biểu đạt là gì?

Tại Việt Nam, Tự do ngôn luận (Freedom of speech) được sử dụng với nghĩa tương đương với Tự do biểu đạt (Freedom of expression) để chỉ quyền trình bày ý kiến của một người mà không phải đối mặt...
read more