Phần 3: Xây dựng khung logic cho dự án

Khung logic (trong tiếng anh được gọi là logframe) được xây dựng trong quá trình lập kế hoạch và được sử dụng trong quá tringh thực hiện, theo dõ và đánh giá dự án vì đây là cách trình bày đễ hiểu về các nội dụng của dự án.

Khung logic được thiết lập bằng cách xây dựng chi tiết các kế hoạch và các thành phần chính của dự án dựa trên phương án can thiệp đã được lựa chọn trong phần lựa chọn phương án can thiệp. Dưới đây là một mẫu khung logic:

Khung logic được xây dựng từ Cây mục tiêu. Mối quan hệ logic “nếu-thì” của các mục tiêu của dự án được xây dựng dựa trên mối quan hệ logic theo chiều dọc “nếu-thì” của Cây mục tiêu.

Ngoài ra, ta cần phải phân tích logic “nếu- thì” theo chiều ngang của khung logic. Để làm việc này, ta phải xây dựng các giả định chính cho dự án.

Giả định chính là những điều kiện cần thiết để dự án đạt được mục tiêu đã đề ra. Giả định chính có các đặc điểm là: (1) Quan trọng đối với sự thành công của dự án (2) Ngoài tầm kiểm soát (3) Không chắc chắn về khả năng xảy ra. Các giả định này rủi ro vì chúng đe dọa đến sự thành công của dự án nếu chúng không được thỏa mãn. Chính vì thế các giả định quan trọng cần phải được theo dõi.

Ví dụ: Đối với dự án tăng thu hoạch trong sản xuất nông nghiệp thì giả định chính sẽ là “Lượng nước mưa hàng năm đạt ít nhất 1000mm”; Đối với dự án thuốc nhi khoa bền vững thì giả định chính sẽ là ” Bộ Y tế không thay đổi các chính sách đối với thuốc nhi khoa”

Lưu ý: Giả định chết người- đây là giả định quan trọng mà không thể thực hiện được, do đó dự án không thể đạt được các mục tiêu đề ra. Nếu bạn tìm thấy một giả định chết người, bạn cần nghĩ đến việc thay đổi phương pháp tiếp cận dự án. 

Mẫu khung logic theo chiều ngang:

Bài viết sử dụng tài liệu từ:

Hướng dẫn quản lý dự án của European Commission

Tài liệu tập huấn Lập kế hoạch dự án- Dự án tăng cường năng lực lập kế hoạch ODA.

Nguồn ảnh bìa: CPGToolBox